Konum | Plaza Bilgileri | Kat Planlar? | Bina G?r?nt?leri | ?leti?im

PLAZA B?LG?LER?

Ofis Alanlar?n?n Teslim ?artlar?
Teknik Tan?mlar > ?n?aat | Mekanik-Tesisat | Asans?rler | Elektrik | Ayd?nlatma | Otomasyon | G?venlik | CCTV


?N?AAT

Binan?n teknik tan?m? binan?n in?aat, mekanik, elektrik ve g?venlik ?zelliklerini i?erir. Kirac? alanlar? olarak tan?mlanan b?l?mler kirac?lara teslim ?artlar?nda tan?mlanan ?ekilde teslim edilecektir. Kirac? alanlar?n?n dekorasyonu ve kirac?n?n kullan?m?na haz?r hale getirilmesi, mal sahibinin ?ng?rd??? ?artlar ve asgari spefkasyonlar ?er?evesi i?erisinde kalmak ?art?yla kirac?ya aittir.

 • Bina yass? kiri?ler kullan?larak betonarme ?er?eve sistemi ile in?a edilmi?tir. Betonarme uygulamas? mimari ve statik projelerine uygun olarak ger?ekle?tirilmi?tir.

 • Ofis katlar?nda (Zemin - Kat 3) d??eme aras? mesafe (alt d??eme ?st?nden ?st d??eme ?st?ne) 4.00 m olarak tasarlan?p uygulanm??t?r. Bina genelinde kiri?lerin kal?nl??? 400 mm, d??emenin kal?nl??? ise 200 mm'dir.

 • Ofis katlar?nda d??emenin hareketli y?k ta??ma kapasitesi 350 kg/m2 dir. Garaj katlar?nda d??emenin hareketli y?k ta??ma kapasitesi 500 kg/m2 dir.

 • Bina d?? cephesi tu?la, cam y?n? ve harman tu?las? kombinasyonu kullan?larak ?s?, ses ve titre?im izolasyonu sa?lanm??t?r. (14.5 cm izotu?la + 10 cm silikon ve cam t?ll? ?zocam + 9 cm dolu tu?la) Ses ve titre?im izolasyon projesi, binan?n Atat?rk Havaliman? kalk?? ve ini? hatt?nda oldu?unu g?z ?n?nde buludurulmu?, bu unsurun bina i?ine yans?t?lmamas? i?in tasarlanm?? ve uygulanm??t?r.

 • Binan?n d?? cephesi reynobond ve cam kullan?larak mimar? tasar?ma uygun olarak bitirilmi?tir. Cam giydirme cephede Bel?ika men?eli ?s?cam (6 mm renkli reflekte cam - 12 mm bo?luk - 6 mm cam) kullan?lm??t?r. Binan?n pencereleri al?minyum do?rama kullan?larak imal edilmi?, ?ift caml? ?s?camd?r. Cam cephe giydirme sistemi ana ta??y?c?s? al?minyum profil do?ramal?d?r.

 • Binan?n ?at? ?s? izolasyonu 50 mm kal?nl???nda y?ksek yo?unluklu "Roofmate" strafor ve su izolasyonu ise Yalteks marka ?ift katl? membran yal?t?m malzemesi ile sa?lanm??t?r. ?at? bah?esi olan yerlerde gerekli yal?t?m yap?ld?ktan sonra toprak uygulamas? yap?lm??t?r. Topraktan su s?zmas?n? engellemek amac? ile standart ?at? yal?t?m?n?n ?zerine izolasyon olarak m?c?r ve geotekstil kullan?lm??t?r.

 • Bina ?evresinde zemin yak?lm?? granit (Bianco Giorgio ve Nero Zimbabwe) ile kaplanm??t?r.

 • Mekanik odalarda ve teknik alanlarda zemin anti statik bazl? seramik ile, duvarlar ise su bazl? boya ile kaplanm??t?r.

 • Kapal? garajlarda zemin asfalt malzeme ile kaplanm??, duvarlar ise subazh boya ile boyanm??t?r.

 • Yang?n ka??? merdiven basamaklar? Greton marka prekast granit mozaik ile kaplanm??t?r. Duvarlar ise su bazl? boya ile boyanm??t?r.

 • Tuvalet ve servis mutfa?? (kitchenette) mahaline kadar getirilmi? ana tesisat ve elektrik ba?lant? noktalan haz?r vaziyette kirac?ya teslim edilecektir.

 • Garaj ve lobiler aras?ndaki ba?lant? merdivenleri Greton marka prekast granit mozaik ile kaplanm??t?r. Duvarlar ise su bazl? boya ile boyanm??t?r.

 • Ana lobiler, asans?r lobileri ve ana merdivenler granit zemin kaplamas? ile bitirilmi?tir. Duvarlarda ise macunlu ve su bazl? saten boya kullan?lm??t?r. Bu mekanlarda ayr?ca tasar?ma uygun dekoratif malzemeler kullan?lm??t?r, tavanlar al?? panodan imal edilmi?tir.

 • Asans?r lobilerindcki kap?lar kirac?ya ait olacakt?r. Bunlar?n tamam? dekoratif bir b?t?nl?k i?erisinde di?er elemanlarla uyumlu olacakt?r- Yang?n merdiveni kap?s? yang?na dayan?kl? olup 2 milimetre kal?nl???ndaki sa? levhalar aras?nda ta? y?n?d?r. Yang?n merdiveni kap?lar? merdiven taraf?ndan a??lamayacak ?ekilde tasarlanm?? olup, yang?n dayan?kl?l??? 1.5 saat olan ?elik kap?lard?r. Ana ofis giri? kap?s? ve yang?n ka??? kap?lan d???nda kalan di?er kap?lar kirac? iyile?tirmesi/dekorasyonu b?nyesindedir.

 • Asans?r lobilerindeki kap?lar kirac? taraf?ndan bina ?artnamesine uygun olarak yapt?r?lacakt?r.