Konum | Plaza Bilgileri | Kat Planlar? | Bina G?r?nt?leri | ?leti?im

PLAZA B?LG?LER?

Ofis Alanlar?n?n Teslim ?artlar?
Teknik Tan?mlar > ?n?aat | Mekanik-Tesisat | Asans?rler | Elektrik | Ayd?nlatma | Otomasyon | G?venlik | CCTV


MEKAN?K-TES?SAT

Is?tma ve So?utma Tesisat?

 • Binan?n ?s?tmas? ve so?utmas? i?in 4 borulu termostad? FCU'ler (FAN COIL UNIT) veya tavan tipi paket klima santralleri kullan?lacakt?r. K?? aylar?nda FCU lar binan?n do?al gaz yak?tl? ?s?tma kazan?ndan gelen 90? / 70? C s?cak su ile ?s?tmay? sa?layacakt?r. Yaz aylar?nda ise Bina ?at?s?nda bulunan Chiller'lardan gelecek olan 7 derece s?cakl???ndaki su FCU'ler vas?tas? ile so?uk havaya d?n??erek bina so?utmas? sa?lanacakt?r. Bahar aylar?nda (ge?i? d?nemleri) FCU'lerle hem s?cak hem de so?uk su verilecek ve kullan?c?lar?n ofislerini arzulanan s?cakl?kta muhafaza etmeleri m?mk?n olacakt?r. Is?tma ve so?utma i?in gereken s?cak ve so?uk hava borular? ve havaland?rma kanallar? kirac? alanlar?ndan ge?en ?aftlara kadar kazan dairesi ve ?at?daki teknik mekanlardan ula?t?r?lm??t?r. Bu tesisat?n kirac? alan? i?indeki da??l?m? kirac? taraf?ndan iyile?tirme/dekorasyon ?er?evesinde yap?lacakt?r.

 • Kirac?lar taraf?ndan kullan?lacak t?m HVAC malzemeleri binan?n temel sistemleri ile uyumlu olmak zorundad?r.

 • Havaland?rma her kattaki tesisat odas?na yerle?tirilmi? iki adet AHU (Air Handling Unit) kullan?larak ger?ekle?tirilmi?tir. Ofis kadar?na saatte ofislerin i?indeki havan?n 2,7 kere taze ve filtre edilmi? hava ile de?i?tirilmesi ?ng?r?lmektedir. Ofislere verilen taze hava s?cakl??? d?? hava ko?ullar?na g?re kontrol edilecektir. Bu i?lemler kirac? iyile?tirme / dekorasyonu ?er?evesinde yap?lacakt?r.

 • Tuvalet ve mutfak b?l?mlerinde emi? fanlar? yerle?tirilerek bu alanlardan d??ar?ya koku s?z?nt?s? ?nlenmi?tir.

 • Bina Sistemlerinin Dizayn Parametreleri

  Ofis Klimatizasyonu Yaz Aylar? 26 (+/-) 1 ?C K?? Aylar? 20 (+/-) 1 ?C

  Nem Oran?
  Yaz Aylar? % 50 - 60
  K?? Aylar? % 30 - 35

  Ofislerde Havaland?rma Kaynakl? Ses D?zeyi: 45 dB

  Ofislerde Taze hava de?i?imi:
  Saatte 2,7 kez
  Optimum 50 m3 / ki?i / saat

  Yukar?da belirtilen mertebeleri elde etmek i?in a?a??da s?ralanm?? varsay?mlar kullan?lm??t?r:
  Is? merkezleri:
  I??kland?rma: 20 W/m2
  Ofis Ekipmanlar?: 20 W/m2
  ?nsanlar: 15W/m2

  Yukar?da belirlenen HVAC parametreleri ?u hesaplar ?zerine kurulmu?tur:
  Ofis alanlar? yo?unlu?u: 10 m2 ye bir ki?i
  Toplant? odalar? yo?unlu?u: 3 m2 ye bir ki?i

  Her ofis b?l?m?n?n % 10'u toplant? odas? olarak d???n?lm??t?r.

 • Bu varsay?mlar?n ?zerine kirac? ?zel istek belirterek ek bir enerji iste?inde bulunursa bu istek ayr?ca bedeli kirac? taraf?ndan kar??lanmak sureti ile kar??lan?r.

  S?hhi Tesisat

 • Tesisat sistemi hidraforlu olup, bas?n?l? so?uk su sa?lamaktad?r. Binada 330 tonluk toplam kapasiteli 3 adet su depolar? bulunmaktad?r. Ofis alanlar?nda bulunan ?slak hacimler projesine uygun olarak tamamlanacakt?r.