Konum | Plaza Bilgileri | Kat Planlar? | Bina G?r?nt?leri | ?leti?im

PLAZA B?LG?LER?

Ofis Alanlar?n?n Teslim ?artlar?
Teknik Tan?mlar > ?n?aat | Mekanik-Tesisat | Asans?rler | Elektrik | Ayd?nlatma | Otomasyon | G?venlik | CCTV


ELEKTR?K

Bu b?l?mde yer alan tasar?m parametreleri net ofis alanlar? kullan?larak hesaplanm??t?r. Net ofis alanlar? br?t ofis alanlar?n?n %88'ine tekab?l etmektedir.

  • Binan?n ana g?? donan?m? bina i?inde bulunan iki trafo (2 x 1250 kVA) vas?tas? ile sa?lanmaktad?r.

  • Bina i?inde kullan?lacak g?? 380/220V AC, 50 Hz'dir.

  • Binada iki adet Jenerat?rden 300 kVA'l?k bir adet kurulmu?tur. ?lave olarak 400 kVA ikinci bir jenerat?r kurulacakt?r.

  • Ofis katlar?nda her kata ait g?? ba?lant? kutular? yerle?tirilecek olup, o ofis kadar?na ait elektrik panolar? kirac?lara aittir.

  • ?? g?? donan?m? hesaplan?rken 50 W/m2 kirac? kullan?m? olarak tasarlanm??, bu kapasiteye ek olarak % 10'luk rezerv kapasite ayr?lm??d?r.

  • Binan?n saya? merkezi kurulmu? olup, elektrik s?zle?meleri yap?lm?? ve kirac?ya devredilecek hale getirilmi?tir.

  • Bina i?i elektrik da??t?m ve topraklama sistemi ?aftlar vas?tas? ile trafolardan ve jenerat?rlerden kirac? kadar?na ula?t?r?lmaktad?r. Jenerat?r kapasitesi Chiller grubu hari? olmak ?zere bina ihtiyac?n?n % 100' ?n? kar??layacak g??tedir. Bu kablolar?n kirac? alanlar? i?erisindeki da??t?m? kirac? iyile?tirme / dekorasyon projesi ?er?evesinde kirac?n?n y?k?ml?l?kleri dahilindedir.

  • Elektrik da??t?m sistemlerinde a?a??daki tasar?m kriterleri uygulanmal?d?r:

  • Kirac? alanlar? i?erisinde kalan elektrik da??l?m? sadece duvar montajl? kanal da??t?m sistemleri, d??eme alo kablo kanallar? veya y?kseltilmi? d??eme vas?tas? ile yap?lmal?d?r. Y?kseltilmi? d??eme teslim ?artlan dahilinde kirac?lara haz?r halde teslim edilmektedir.

  • Ankastre kablo uygulamalar?nda yang?na dayan?kl? kanal ve boru kullan?lmas? zaruridir.