Konum | Plaza Bilgileri | Kat Planlar? | Bina G?r?nt?leri | ?leti?im

PLAZA B?LG?LER?

Ofis Alanlar?n?n Teslim ?artlar?
Teknik Tan?mlar > ?n?aat | Mekanik-Tesisat | Asans?rler | Elektrik | Ayd?nlatma | Otomasyon | G?venlik | CCTV


AYDINLATMA

Binan?n acil durumlarda ??k?? ve ka??? g?zergahlar?nda kullan?lacak olan ayd?nlatma armat?rleri ana merdiven hollerine ve yang?n ka??? merdivenine yerle?tirilmi?tir. Bu armat?rler binan?n t?m elektrik kaynaklar?n?n ?al??mamas? durumunda dahi ?arj edilebilir pilleri sayesinde ayd?nlatma projesine uygun olarak sa?layacaklard?r

 • D?? cephe ve ?evre g?venlik ayd?nlatmas? yap?lm??t?r.

 • Acil durum armat?rleri her zaman aktif durumdad?r, bunlar?n d???nda kalan t?m ortak alan ayd?nlatmas? bina ana otomasyon sistemi taraf?ndan kontrol edilmektedir. Herhangi bir yang?n alarm? halinde yang?n ka??? g?zergah? ayd?nlatmas? otomatik olarak devreye girmektedir.

 • Ofis alanlar?n?n ayd?nlatmas? kirac? iyile?tirme/dekorasyon projesi ?er?evesinde yap?lm??t?r. Kat panosu ?alterinin ayd?nlatma kontrol? amac? ile kullan?lmas? yasakt?r.

  Ayd?nlatma tasar?m parametreleri a?a??da belirtilmi?tir:

  Ofisler 300 lux
  Resepsiyon alanlar? 300 lux
  Koridor ve Merdiven Kovalan 150 lux
  Lobiler ve giri?ler 250 lux
  Teknik Hacimler 150 lux
  Banyolar ve Tuvalcdcr 150 lux
  Servis Mutfaklar? 300 lux
  Garaj 75 lux

 • Islak hacimlerde ankastre olmayan ve y?zeye monte edilen armat?rler kullan?lm??t?r. Bu armat?rlere giden kablolar ya armat?rlerin i?inde ya da buatlarda ba?lanm??t?r.

 • Ankastre kablolar NYA veya NYM tipidir.

 • Teknik hacimlerde ve g?? da??t?m odalar?nda kablolama i?in topraklanm?? kablo tavalar? kullan?lm??t?r.

 • A?a??daki b?l?mde binada kullan?lan kablolar?n ?zellikleri tan?mlanm??t?r:
  Ayd?nlatma ama?l? kablo linyeleri minimum 3 x 2.5 mm2 kablo sortileri ise minimum 1.5 mm2 'dir. Prizleri besleyen kablo linyeleri minimum 3 mm2' dir.
  Buatlar termo plastikdir.
  T?m ayd?nlatma ve prizler anahtarl? otomatik sigortalar arac?l??? ile korunmaktad?r.

 • Binan?n y?ld?r?m g?venli?i paratoner ile temin edilmi?tir.
  Bina kirac?lar?n kullan?m? amac? ile uydu TV yay?n?na haz?r olarak tasarlanm?? olup altyap? ?al??malar? tamamlanm??t?r.