Konum | Plaza Bilgileri | Kat Planlar? | Bina G?r?nt?leri | ?leti?im

PLAZA B?LG?LER?

Ofis Alanlar?n?n Teslim ?artlar?
Teknik Tan?mlar > ?n?aat | Mekanik-Tesisat | Asans?rler | Elektrik | Ayd?nlatma | Otomasyon | G?venlik | CCTV


OTOMASYON

Bina Otomasyonu

 • Bina mekanik sistemlerinin (so?utma, ?s?tma, g?venlik, yang?n g?venli?i) kontrol? amac? ile direk dijital kontrol sistemli bir bilgisayar ve monit?r kullan?makta?r. Bu sisteme ba?l? termo kontrol elemanlar?, bas?n? ?l?ekler ve bilgisayar ile akrive edilen vanalar bulunmaktad?r.

 • Temel bina sistemi mekanik ve elektrik sistem tasar?mc?lar?n?n program? ?er?evesinde a?a??da s?ralanm?? sistemleri kontrol eder.

  A.    Yang?n halinde havaland?rman?n kapanmas? ve duman emi? sistemlerinin devreye girmesi
  B.    Pompalar, chillerler ve kazan daireleri
  C.    FCU lara gelen su s?cakl?klar?n?n kontrol?
  Bas?n? d?zeyleri, ?s?, ak?m d?zeyleri gibi t?m temel teknik bilgiler binadaki ekipmanlardan temel bina sistemi bilgisayar?na ba?lant?l?d?r.

 • T?m bu operasyonlar temel bina sistemi bilgisayar?nda kay?tl? tutulacak ve buradan takip edilmektedir.

 • Herhangi bir elektrik kesintisi durumunda yukar?da belirtilen bilgilerin ak???nda bir duraklama ve eksilme olmamas? amac? ile temel bina sistemi bilgisayar? bir kesintisiz g?? kayna??na (UPS) ba?l?d?r.

  Anons Sistemi

 • Tek kanall? bina anons sistemi binan?n t?m ortak alanlar?na ve acil durum bina ka??? g?zergah?nda ve ofis katlar? i?erisinde ?al??mak ?zere haz?r olacakt?r. Bu sistem acil durumlar d???nda ortak alanlara m?zik yay?n? yapma yetene?ine sahiptir.