Konum | Plaza Bilgileri | Kat Planlar? | Bina G?r?nt?leri | ?leti?im

PLAZA B?LG?LER?

Ofis Alanlar?n?n Teslim ?artlar?
Teknik Tan?mlar > ?n?aat | Mekanik-Tesisat | Asans?rler | Elektrik | Ayd?nlatma | Otomasyon | G?venlik | CCTV


G?VENL?K

Yang?n Alg?lama ve ?hbar Sistemi

Binan?n t?m teknik hacimlerinde ve di?er ortak alanlarda gere?ine g?re ?s? detekt?rleri (ani yan?c? veya patlay?c? maddelerin bulunabilece?i kazan dairesi, yak?t deposu, vb.), gere?ine g?re duman detekt?rleri (yanarken ?ncelikle a??r duman olu?turacak kablo yan???, ofis alanlar? vb.) kullan?lmaktad?r.

  • Binan?n ofis alanlar?nda yang?n detekt?rleri kablolar? ofislerin ana giri? kap?lar?na kadar getirilecek bu noktadan sonraki di?er t?m i?lemler kirac?ya aittir. Ancak teslim ?artlar? dahilinde kablolama i?lemi asma tavan i?erisinde b?y?k ?l??de tamamlanm??t?r. Binan?n teknik ve ortak alanlar?nda adresli analog yang?n detekt?rleri kullan?lmaktad?r.

    Yang?n S?nd?rme Sistemi

  • Binada yang?n s?nd?rme ama?l? sprinkler sistemi altyap?s? haz?rlanm??t?r. Bu sistem binan?n t?m ortak ve teknik alanlar?nda tamamlanm??t?r. Bu sistemdeki pompalar, FM-UL onayl?d?r.

  • Sprinkler tesisat? ve bunun yang?n alarm merkezi ba?lant?s? sayesinde sadece yang?n ihbar?n?n al?nd??? b?lgede s?nd?rme i?lemi ba?layacakt?r.

  • Kirac?lar?n ofis alanlar?n?n i?erisinde kurulacak olan bilgi i?lem merkezi odalar?nda te?hizatlar?n?n zarar g?rmemesi amac? ile gazl? s?nd?rme sistemi kurmalar? tavsiye edilir.

  • Hem kullanma suyunda hem de yang?n s?nd?rmede kullan?lmak ?zere, 3 adet toplam 330 ton su kapasiteli depolar mevcuttur.