Konum | Plaza Bilgileri | Kat Planlar? | Bina G?r?nt?leri | ?leti?im


Eresinler Ser Plaza ?nl? Japon mimar Tatsiyo Yamamato taraf?ndan tasarlanm??t?r.
Eresinler Ser Plaza Bas?n Ekspres Yolu ?zerinde, uluslararas? ?ne sahip Japon mimar Tatsiyo Yamamoto taraf?ndan tasarlan?p Tekno Yap? taraf?ndan in?a edilmi? bir yeni nesil ofis binas?d?r. Bina, tasar?m ve teknik donan?m itibari ile uluslararas? k?staslarla A s?n?f? ofis binalar? aras?nda s?n?fland?r?lmaktad?r.
Eresinler Ser Plaza Atat?rk Havaalan? terminallerine araba ile 3 dakikal?k mesafededir.

Proje a?amas?nda g?sterilen titizlik kullan?c?lara son derece verimli ofis alanlar? sunmakta ve binay? "gizli" kira maliyetlerinden ar?nd?rmaktad?r. Verimlili?in somut bir ?l??s? olarak br?t ve net alanlar aras?ndaki %12 lik fark ortalamas? g?sterilebilir. Bu oran sadece T?rkiye'de de?il, d?nyada da kendi s?n?f? i?erisinde Eresinler Ser Plaza'y? "kay?p alanlar?" en d???k binalar aras?na sokmaktad?r.

Eresinler Ser Plaza sadece kullan?m alanlar?ndaki verimlili?i ile de?il kullan?c?lar?na sundu?u son teknoloji ?r?n? bina sistemleri ile de uluslararas? standartlar?n en ?st derecelerini yakalaman?n gururunu ta??maktad?r. D?rt borulu Fan-Coil sistemi ile katlarda diledi?inde ?s?tma, diledi?inde ise so?utma d?rt mevsim boyunca yap?labilmektedir. Son teknoloji ?r?n? yang?n ?nleme ve yang?n s?nd?rme sistemleri ile can ve mal g?venli?i maksimuma ??kar?lm??t?r. Elektronik kart kontroll? turnike sistemi ile binan?n t?m giri? ve ??k??lar? bilgisayar kay?tl? olarak kontrol edilmektedir. Merkezi otomasyon sistemi ile ise t?m bu sistemlerin en verimli ?ekilde ?al??mas? koordine edilmektedir.

K?RALIK KATLARI g?rmek i?in t?klay?n.